U bent hier

Onze strategische diensten

ICT Roadmap

Heeft u voldoende zicht op de lopende en toekomstige ICT-projecten binnen uw organisatie en hoe deze elkaar beïnvloeden? Welke projecten geeft u prioriteit en hoe bepaalt u de juiste volgorde? Beschikt u over voldoende resources om de projecten te realiseren en is voor iedereen duidelijk welke keuzes, waarom zijn gemaakt? Welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Zijn uw IT-organisatie en de processen nog adequaat om vorm te geven aan de gewenste innovaties?

U wilt overzicht en harmonie binnen uw organisatie, maar wel tempo houden in de ICT-veranderingen om te voldoen aan de veranderende vraag van patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de overheid. Het is belangrijk om afhankelijkheden en benodigde resources in kaart te brengen om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Bij fusies of samenwerkingen is een heldere visie en plan op de integratie van de ICT noodzakelijk om een effectieve samenwerking te faciliteren en lateralisatie van zorg mogelijk te maken.

D&A stelt, samen met u, een duidelijke Roadmap op die richting geeft aan uw ICT beleid en projectenkalender. Een helder kompas dat tot stand komt in samenwerking met de zorgeenheden en de afdeling ICT, rekening houdt met diverse afhankelijkheden en alternatieve, realistische scenario’s biedt. De Roadmap is de opmaat naar een uitvoerbaar ICT-programma.

ICT Governance

Hoe creëert u samenhang tussen uw organisatiestrategie en uw ICT beleid? Is uw besluitvormingsproces transparant en voorzien van adequate inhoud? Hoe krijgen zorgprofessionals en management grip op de IT prioriteiten en voelen zij zich hier verantwoordelijk voor? Hoe houdt u grip op de IT-kosten terwijl u tegelijkertijd kunt innoveren?

IT wordt steeds belangrijker in zorginstellingen en dringt door in alle onderdelen van de organisatie en in alle processen. De vraag naar IT applicaties en ondersteuning overstijgt voortdurend de beschikbaarheid van personele en financiële IT middelen. Dit vraagt om het stellen van de juiste prioriteiten in lijn met de doelstellingen van de organisatie en het uitdragen en verkrijgen van draagvlak voor deze prioriteiten.

Vele IT-organisaties van zorginstellingen werken aan het versterken van de informatiemanagement functie. Informatiemanagers helpen de organisatie met het in kaart brengen van de IT-impact van bedrijfsinitiatieven en het formuleren van de vraag naar IT-oplossingen. Dit lost echter het probleem van de prioriteitstelling niet op.
Resultaat verantwoordelijke eenheden en afdelingen verzoeken elk vanuit hun eigen business verantwoordelijkheid om IT-oplossingen. De samenhang hierin ontbreekt. Soms zijn verzoeken zelfs tegenstrijdig. Het inwilligen van al deze losse verzoeken leidt tot een versnipperd applicatielandschap en een hoge kostenpost. Kortom er is behoefte aan een overkoepelende regiefunctie, die met mandaat van de stakeholders, kaders kan bepalen en prioriteiten kan stellen.

Een goed functionerende IT governance vereist een grote mate van betrokkenheid én eigenaarschap van de business- en procesverantwoordelijken (medisch managers, RVE managers, managers van medisch-ondersteunende diensten en van stafdiensten). Zij kunnen de van hen gevraagde rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van IT pas goed vervullen indien ze ook meer kennis en begrip hebben van de impact van bedrijfsbeslissingen op IT en de uitdagingen waar de IT-organisatie mee kampt.

Anderzijds, is het evenzeer van belang dat de IT-organisatie de taal van de business (zorg, bedrijfsondersteunend) spreekt, relevante vragen stelt en mogelijke oplossingen en alternatieven in begrijpelijke, niet-technische taal weet te verwoorden.

D&A adviseert zorginstellingen over het inrichten van een adequate IT governance structuur en biedt een passend opleidingsprogramma aan voor de verschillende stakeholders.

Scenarioplanning

U wilt een IT-innovatie die grote impact heeft implementeren in uw organisatie, maar welke implementatieaanpak past bij uw organisatie? Welke procesveranderingen zijn noodzakelijk en hoe worden deze gerealiseerd? Welke relaties en afhankelijkheden zijn er met andere programma’s en projecten? Wat is het ideale scenario dat leidt tot een geslaagd traject binnen uw organisatie, rekening houdend met de tijdsplanning, belasting van uw organisatie en uw budget?

Een zorgvuldige scenarioplanning is essentieel om uw organisatie succesvol door een verandertraject te loodsen. Het bespaart niet alleen tijd, geld en frustratie, maar het leidt ook tot een optimaal resultaat. Door vroegtijdig een passend invoerscenario vorm te geven, krijgt uw IT-leverancier de gelegenheid hierop te anticiperen. De belanghebbenden in uw organisatie worden tijdig betrokken en begrijpen wat van hen wordt verwacht. Afhankelijkheden met andere trajecten worden tijdig onderkend en goed op elkaar afgestemd. Dit creëert ruimte en stelt u in staat zo nodig vroegtijdig bij te sturen.

D&A is onafhankelijk en kent alle grote ICT-systemen in de zorg. Door kennis en ervaring kennen wij de ideale implementatieaanpak bijvoorbeeld voor EPD- en ECD-implementaties. Wij weten uit ervaring tot in detail welke stappen u moet doorlopen. Samen met u maken wij een realistische tijdgebonden scenarioplanning voor een succesvol resultaat.

Applicatierationalisatie

Heeft u in kaart welke ICT-applicaties binnen uw organisatie draaien? Waar applicaties elkaar overlappen, amper gebruikt worden en of u financiële, functionele en operationele winst kunt behalen?

Het reduceren van het aantal applicaties binnen uw organisatie begint met overzicht. Als u de functionaliteit, systeemeisen, afhankelijkheden en exploitatiekosten kent, bent u in staat deze te vergelijken met andere totaal- en deeloplossingen. Wanneer het alternatief goed of zelfs beter is leidt dit tot functionele en financiële baten. D&A heeft uitgebreide kennis van ICT-systemen in de zorg en is in staat een nauwkeurige analyse te maken van uw applicatielandschap. Wij verschaffen u het benodigde inzicht om het aantal applicaties binnen uw organisaties te reduceren en het beheer ervan te vereenvoudigen.