U bent hier

Onze diensten

Organisatie Inrichting Beheer

Is uw (beheer)organisatie in staat de veranderingen ten gevolge van uw nieuwe zorginformatiesysteem op te vangen? Wie is verantwoordelijk voor welke taken en hoe zijn deze geborgd? Wat is de impact op bestaande procedures en is er voldoende capaciteit om de nieuwe beheerlast op te vangen?

Uw zorginformatiesysteem stelt als bedrijfskritische applicatie nieuwe eisen aan uw IT-organisatie. Het is noodzakelijk een heldere structuur te hebben waarin aanpassingen gecontroleerd en efficiënt zijn door te voeren. Het is essentieel uw beheerorganisatie in een vroegtijdig stadium aan te passen aan de nieuwe eisen en procedures. Om grip te houden en processen te borgen.

D&A weet uit ervaring dat de implementatie van een nieuw systeem leidt tot extra druk op de bestaande beheerorganisatie. Tijdens een implementatietraject besteden wij hier tijdig en uitgebreid aandacht aan. Wij maken een duidelijk plan en betrekken alle partijen hierbij. Indien nodig leveren wij tijdelijk extra capaciteit, maar streven altijd naar duurzaam resultaat. Daardoor is uw organisatie in staat zelf de regie te houden en het werk daadwerkelijk uit te voeren. Wij ondersteunen in het creëren van een nieuwe structuur, waardoor uw beheerorganisatie in staat is de juiste koers in te zetten en te houden.

Informatiebeveiliging

De toenemende behoefte aan beschikbaarheid van informatie en de uitwisseling van gegevens binnen en tussen zorginstellingen staat soms op gespannen voet met Wet- en regelgeving. Is uw organisatie zich bewust van de risico's die het werken met privacygevoelige informatie met zich meebrengt? Is bekend welke informatie in welke situatie mag worden gedeeld? Zowel binnen- als tussen zorginstellingen? Is uw autorisatie inrichting in uw EPD conform W&R, weet u welke stappen u moet ondernemen wanneer er een beveiligingsincident plaats vindt? Het borgen van informatieveiligheid is een continu proces dat zowel een technische, een beleidsmatige als een gedragskundige component heeft.

Hoe voldoe je als organisatie aan de wettelijke kaders en houd je het werkbaar voor de betrokkenen? D&A helpt om inzicht te krijgen in de huidige status van uw informatiebeveiliging. Met onze Quickscan screenen wij uw organisatie op mogelijke risico's en helpen wij u met gericht advies over de te nemen maatregelen. Ons plan stelt u in staat uw informatiebeveiliging in te richten als een continue cyclisch 'Plan-Do-Check-Act' proces. Samen met u stellen wij heldere richtlijnen en procedures op, die duidelijkheid geven over de te ondernemen stappen om incidenten te voorkomen en een stappenplan conform wet datalekken in het geval zich toch een beveiligingsincident voordoet. Wij helpen u te komen tot een werkbaar en verantwoord beveiligingsbeleid.

Programmamanagement

Wie voert de regie tijdens de complexe implementatie van uw ICT-programma? Hoe beheerst u de inhoudelijke en planmatige interactie tussen de verschillende deelprojecten en het veranderproces dat hiermee gepaard gaat? Wie bewaakt het resultaat en de voortgang, zodat uw initiële doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt?

De implementatie van een zorg-ICT systeem kan uiterst complex zijn. Het grijpt in op vrijwel alle niveaus binnen de organisatie en kent vele dimensies. Het heeft gevolgen voor de inrichting van de zorgprocessen, de werkwijze en opleiding van de medewerkers, de technische infrastructuur, de communicatie etc. Het vraagt om iemand die in staat is het complete programma van A tot Z te managen en kan sturen bij conflicterende belangen.

D&A heeft als enige onafhankelijk adviesbureau ervaring met de implementaties van alle grote EPD-systemen. Wij kennen de valkuilen en zijn in staat op basis van onze ervaringen de risico's te beheersen. Onze zeer ervaren programmamanagers zijn gewend deze zware regierol te vervullen en begeleiden uw organisatie naar een succesvol resultaat. Dat doen we altijd samen met mensen uit uw eigen organisatie. Ook helpen wij u na de geslaagde implementatie dit proces zelfstandig voort te zetten.

Batenrealisatie

De aanschaf en implementatie van een zorg informatiesysteem gaat vaak gepaard met een aanzienlijke investering in geld en resources. Een onderbouwde verantwoording voor de aanschaf is dan ook van groot belang.

Hiertoe wordt veelal een (initiële) business case opgesteld. De verwachte kosten zijn veelal goed te definiëren en te begroten. Ook de potentiële baten (besparingen en opbrengsten) worden in kaart gebracht, doch zijn vaak moeilijk te realiseren. In veel gevallen vereist de realisatie van baten procesveranderingen die afdelingsprocessen overstijgen, hebben ze grote impact op de organisatie en vragen ze om beleidsbeslissingen. Om baten te kunnen realiseren is een goed begrip van de te behalen baten nodig, maar vooral ook draagvlak binnen de organisatie. De lijnorganisatie zal tenslotte de eventuele baten daadwerkelijk moeten gaan realiseren. Veel zorginstellingen worstelen met het opstellen van een gedragen en uitvoerbaar batenprogramma.

D&A ondersteunt zorginstellingen bij het vorm geven van een batenprogramma, het creëren van draagvlak bij de betrokken managers en zorgprofessionals en de begeleiding bij de uitvoering. Hiervoor hebben we een batenworkshop ontwikkeld. In deze workshop worden baten middels posters toegelicht en wordt uw team gestimuleerd om hier creatief mee aan de slag te gaan en eigenaarschap te nemen.

Projectleiding

Hoe kunt u bij omvangrijke ICT-projecten uw resources tijdelijk vergroten met capabele mensen? Waar vindt u mensen die beschikken over het complete palet van ervaring, actuele kennis, leidinggevende capaciteiten, goede sociale vaardigheden, projectmanagement skills, etc.?

Soms in het noodzakelijk om tijdelijk extra mensen in te zetten gedurende de realisatie van uw ICT-project. Mensen die begrijpen wat er van hen verwacht wordt, planningen en deadlines bewaken, een team aansturen en u helpen een project tot een goed einde te brengen.

D&A beschikt over capabele, goed opgeleide en ervaren projectleiders. Wij zijn gespecialiseerd in ICT- projecten in de zorg en zijn actief in vrijwel alle zorgdisciplines. D&A is volledig onafhankelijk en vanuit die rol beschikken wij over unieke kennis en ervaring van alle zorg-ICT systemen en leveranciers. Wij zijn in staat verbanden te leggen en het geheel in al zijn dimensies te over zien. Onze projectmanagers zijn een zeer waardevolle aanvulling op uw team en helpen u graag het project succesvol te laten verlopen.

Conversiebegeleiding

Wat is er voor nodig om uw bestaande 'oude' gegevens in begrijpelijke vorm te converteren naar uw nieuwe zorginformatiesysteem? Welke risico's brengt dit met zich mee en hoe controleert u de juistheid en volledigheid van deze conversie? Welke gegevens converteert u wel en welke niet?

Een conversie is een zeer wezenlijk onderdeel van een implementatietraject en mag de voortgang niet vertragen. Het overzetten van bestaande zorginformatie naar een nieuwe omgeving is complex en heeft zowel een functionele als een technische component.

D&A kan de conversie van uw gegevens in goede banen leiden. Wij leveren het plan, het tijdspad, de begeleiding en helpen bij het vaststellen van de conversie scope. Samen met u definiëren wij de reikwijdte van de gegevens en op welke manier deze beschikbaar moeten zijn in de nieuwe situatie. D&A heeft vele conversietrajecten begeleid. Zowel voor individuele zorginstellingen als voor fuserende/samenwerkende zorginstellingen. Wij dragen zorg voor een goede afstemming met de leverancier, bewaken de voortgang en reduceren de conversie risico's.

Testmanagement

De implementatie van een zorg ICT-systeem vergt doorgaans een omvangrijk testtraject om vast te stellen dat de zorgprocessen adequaat verlopen en patiëntveiligheid is gegarandeerd. Hoe vaak en in welke fase is testen noodzakelijk? Op welke wijze controleert u de integriteit van uw gegevens en de samenwerking tussen de verschillende processen? Hoe stuurt u een omvangrijk testtraject aan en zorgt ervoor dat de uitkomsten optimaal worden verwerkt?

Een goed testplan is gestructureerd en beschrijft duidelijk in welke fase u wat moet testen, welke testscripts voor welke onderdelen noodzakelijk zijn, hoe u de testresultaten eenduidig vastlegt en welke vervolgacties noodzakelijk zijn. De testcoördinator maakt onderdeel uit van het programma- of projectteam en vervult hierin een spilfunctie.

D&A weet vanuit jarenlange ervaring waar de knelpunten zitten en welke testscripts nodig zijn om deze knelpunten te identificeren. Het testplan maakt een integraal onderdeel uit van het totale implementatietraject en kent vele controlemomenten. Wij leveren of ondersteunen de testcoördinator die op zijn beurt de testers aanstuurt. Samen ontwikkelen we een structuur die naadloos aansluit bij uw organisatie en specifieke implementatietraject.

Opleidingscoördinatie

Zijn uw mensen in staat het nieuwe systeem succesvol te gebruiken? Wie coördineert de opleiding en zorgt dat het lesmateriaal aansluit bij de diverse gebruikers en opleidingsbehoeften? Hoe bewaakt u de strakke tijdsplanning?

Het opleiden van beheerders en gebruikers is een belangrijke stap bij het succesvol in gebruik nemen van een nieuw systeem. Het gaat vaak om honderden of duizenden mensen met verschillende rollen en bevoegdheden. Leveranciers leiden meestal wel de beheerders op, maar het opleiden van de gebruikers is de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. Het is belangrijk de trainingen snel, effectief en op maat aan alle gebruikers aan te bieden.

D&A is zeer ervaren in de opleidingscoördinatie van grote aantallen mensen op alle niveaus binnen uw organisatie. Wij overzien het complete geheel en stellen samen met u een nauwkeurig opleidingsplan op. Wij houden hierbij rekening met de verschillende rollen en bevoegdheden en zorgen dat het lesmateriaal hier op aansluit. Wij bewaken de voortgang en houden de tijdsplanning uiterst compact om de ingebruikname van het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen. D&A heeft ervaring met diverse vormen van training, variërend van klassikale scholing, e-learning tot gaming.

Business Cases

Hoe gefundeerd zijn uw ICT-beslissingen? Weet u hoeveel uw ICT-investeringen op termijn kosten en wat ze kunnen opleveren en bent u in staat een realistische kosten-batenanalyse te maken?

Heeft u rekening gehouden met alle kostenposten die in het kader van een implementatie relevant zijn? Hoe meet u naast concrete besparingen factoren als kwaliteit, patiëntveiligheid en concurrentiepositie? D&A ontwikkelt samen met u een realistisch kosten & baten model. De business case geeft inzicht en beschrijft de consequenties van alternatieve scenario's. Dit stelt u in staat gefundeerde financiële beslissingen te nemen en zo nodig bij te sturen om te voorkomen dat u voor onvoorziene financiële uitgaven komt te staan.

Contractadvisering

Voldoen uw ICT-contracten aan de vereiste juridische kaders? Welke afspraken en parameters zijn van belang vast te leggen in een langdurige overeenkomst en wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van beide partijen?

Om te voorkomen dat er verschil van inzicht ontstaat, zijn heldere contractuele afspraken met leveranciers van groot belang. Of het nu gaat om de aankoop van een ICT-systeem, de implementatie ervan, of een SLA of onderhoudscontract, de afspraken in de overeenkomst geven duidelijkheid en richtingen en een sterke basis om op terug te vallen. D&A heeft voor de zorg specifieke inhoudelijke en juridische ICT-kennis en -expertise in huis en heeft de contractvorming voor vele tientallen informatiseringsprojecten juridisch begeleid. Wij leveren maatwerk en zijn in staat modelovereenkomsten aan te passen op uw situatie. Door onze jarenlange projectervaring weten wij waar de mogelijke knelpunten zitten, wat haalbare onderhandelresultaten zijn en zijn we gericht op deugdelijke regelingen voor reële risico’s. Wij verlenen deze dienst als onderdeel van selectietrajecten

ICT Readiness scan

Is uw ICT-infrastructuur klaar voor de implementatie van het nieuwe ICT-systeem? Bent u in staat operationele risico's te elimineren en weet u waar de zwakke punten zitten in uw systemen en/of componenten?

Haperende techniek, tekort aan werkplekken of randapparatuur, lage performance mag bij voorkeur geen invloed hebben op de voortgang van een toch al complexe implementatie. Het is belangrijk vooraf duidelijk in kaart te hebben waar uw operationele en technische risico's liggen. Het tijdig elimineren van zwakke schakels voorkomt escalaties tijdens de kritieke fases van een implementatie en waarborgt de continuïteit van uw zorgprocessen. D&A kent de technische vereisten, randvoorwaarden en beperkingen van alle grote ICT-applicaties in de zorg. Wij zijn in staat uw organisatie efficiënt door te lichten. Op basis van een gestructureerde analyse en het door ons ontwikkelde D&A vijf-om-vijf lagen model, ontvangt u een gedetailleerd rapport met aanbevelingen. Dit stelt u in staat vroegtijdig uw ICT- infrastructuur aan te passen om onnodige escalaties en vertraging van uw implementatie te voorkomen. D&A beveelt de ICT Readiness scan aan voorafgaand aan uw EPD, ECD of PACS2-implementatie omdat deze systemen hoge eisen stellen aan de performance en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur en werkplekken.

Selectiebegeleiding

Welk systeem sluit het beste aan op de behoefte en ambities van uw organisatie? Hoe stelt u een Pakket van Eisen op dat onderscheidend is en voldoet aan de voor u relevante selectie criteria?

Een goed selectieproces vormt het fundament voor een succesvolle implementatie. Het opstellen van een toegesneden Pakket van Eisen, het definiëren van duidelijke selectie- en gunningscriteria, het voeren van een transparante procedure is voor veel organisaties geen dagelijks werk.

D&A heeft als onafhankelijke partij de kennis, de ervaring en het netwerk om u te helpen uw criteria helder te definiëren. Wij kennen de leveranciers en de verschillende systemen. Samen met u stellen wij een shortlist samen en bepalen wij welke selectieprocedure het beste aansluit bij uw vraag. Uit ervaring weten wij, dat een gedegen selectieproces bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor de systeemkeuze. Tevens kunnen we, indien u dat wenst, op basis van onze marktkennis versneld door het selectieproces en de contractering loodsen. Hierdoor bespaart u tijd, geld en energie die u ten volle kunt besteden aan een gedegen implementatie. 

ICT Roadmap

Heeft u voldoende zicht op de lopende en toekomstige ICT-projecten binnen uw organisatie en hoe deze elkaar beïnvloeden? Welke projecten geeft u prioriteit en hoe bepaalt u de juiste volgorde? Beschikt u over voldoende resources om de projecten te realiseren en is voor iedereen duidelijk welke keuzes, waarom zijn gemaakt? Welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Zijn uw IT-organisatie en de processen nog adequaat om vorm te geven aan de gewenste innovaties?

U wilt overzicht en harmonie binnen uw organisatie, maar wel tempo houden in de ICT-veranderingen om te voldoen aan de veranderende vraag van patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de overheid. Het is belangrijk om afhankelijkheden en benodigde resources in kaart te brengen om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Bij fusies of samenwerkingen is een heldere visie en plan op de integratie van de ICT noodzakelijk om een effectieve samenwerking te faciliteren en lateralisatie van zorg mogelijk te maken. D&A stelt, samen met u, een duidelijke Roadmap op die richting geeft aan uw ICT beleid en projectenkalender. Een helder kompas dat tot stand komt in samenwerking met de zorgeenheden en de afdeling ICT, rekening houdt met diverse afhankelijkheden en alternatieve, realistische scenario’s biedt. De Roadmap is de opmaat naar een uitvoerbaar ICT-programma.

ICT Governance

Hoe creëert u samenhang tussen uw organisatiestrategie en uw ICT beleid? Is uw besluitvormingsproces transparant en voorzien van adequate inhoud? Hoe krijgen zorgprofessionals en management grip op de IT prioriteiten en voelen zij zich hier verantwoordelijk voor? Hoe houdt u grip op de IT-kosten terwijl u tegelijkertijd kunt innoveren?

IT wordt steeds belangrijker in zorginstellingen en dringt door in alle onderdelen van de organisatie en in alle processen. De vraag naar IT applicaties en ondersteuning overstijgt voortdurend de beschikbaarheid van personele en financiële IT middelen. Dit vraagt om het stellen van de juiste prioriteiten in lijn met de doelstellingen van de organisatie en het uitdragen en verkrijgen van draagvlak voor deze prioriteiten.

Vele IT-organisaties van zorginstellingen werken aan het versterken van de informatiemanagement functie. Informatiemanagers helpen de organisatie met het in kaart brengen van de IT-impact van bedrijfsinitiatieven en het formuleren van de vraag naar IT-oplossingen. Dit lost echter het probleem van de prioriteitstelling niet op. 
Resultaat verantwoordelijke eenheden en afdelingen verzoeken elk vanuit hun eigen business verantwoordelijkheid om IT-oplossingen. De samenhang hierin ontbreekt. Soms zijn verzoeken zelfs tegenstrijdig. Het inwilligen van al deze losse verzoeken leidt tot een versnipperd applicatielandschap en een hoge kostenpost. Kortom er is behoefte aan een overkoepelende regiefunctie, die met mandaat van de stakeholders, kaders kan bepalen en prioriteiten kan stellen.

Een goed functionerende IT governance vereist een grote mate van betrokkenheid én eigenaarschap van de business- en procesverantwoordelijken (medisch managers, RVE managers, managers van medisch-ondersteunende diensten en van stafdiensten). Zij kunnen de van hen gevraagde rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van IT pas goed vervullen indien ze ook meer kennis en begrip hebben van de impact van bedrijfsbeslissingen op IT en de uitdagingen waar de IT-organisatie mee kampt.

Anderzijds, is het evenzeer van belang dat de IT-organisatie de taal van de business (zorg, bedrijfsondersteunend) spreekt, relevante vragen stelt en mogelijke oplossingen en alternatieven in begrijpelijke, niet-technische taal weet te verwoorden.

D&A adviseert zorginstellingen over het inrichten van een adequate IT governance structuur en biedt een passend opleidingsprogramma aan voor de verschillende stakeholders.

Scenarioplanning

U wilt een IT-innovatie die grote impact heeft implementeren in uw organisatie, maar welke implementatieaanpak past bij uw organisatie? Welke procesveranderingen zijn noodzakelijk en hoe worden deze gerealiseerd? Welke relaties en afhankelijkheden zijn er met andere programma’s en projecten? Wat is het ideale scenario dat leidt tot een geslaagd traject binnen uw organisatie, rekening houdend met de tijdsplanning, belasting van uw organisatie en uw budget?

Een zorgvuldige scenarioplanning is essentieel om uw organisatie succesvol door een verandertraject te loodsen. Het bespaart niet alleen tijd, geld en frustratie, maar het leidt ook tot een optimaal resultaat. Door vroegtijdig een passend invoerscenario vorm te geven, krijgt uw IT-leverancier de gelegenheid hierop te anticiperen. De belanghebbenden in uw organisatie worden tijdig betrokken en begrijpen wat van hen wordt verwacht. Afhankelijkheden met andere trajecten worden tijdig onderkend en goed op elkaar afgestemd. Dit creëert ruimte en stelt u in staat zo nodig vroegtijdig bij te sturen.

D&A is onafhankelijk en kent alle grote ICT-systemen in de zorg. Door kennis en ervaring kennen wij de ideale implementatieaanpak bijvoorbeeld voor EPD- en ECD-implementaties. Wij weten uit ervaring tot in detail welke stappen u moet doorlopen. Samen met u maken wij een realistische tijdgebonden scenarioplanning voor een succesvol resultaat.

Applicatierationalisatie

Heeft u in kaart welke ICT-applicaties binnen uw organisatie draaien? Waar applicaties elkaar overlappen, amper gebruikt worden en of u financiële, functionele en operationele winst kunt behalen?

Het reduceren van het aantal applicaties binnen uw organisatie begint met overzicht. Als u de functionaliteit, systeemeisen, afhankelijkheden en exploitatiekosten kent, bent u in staat deze te vergelijken met andere totaal- en deeloplossingen. Wanneer het alternatief goed of zelfs beter is leidt dit tot functionele en financiële baten. D&A heeft uitgebreide kennis van ICT-systemen in de zorg en is in staat een nauwkeurige analyse te maken van uw applicatielandschap. Wij verschaffen u het benodigde inzicht om het aantal applicaties binnen uw organisaties te reduceren en het beheer ervan te vereenvoudigen.

EPD/ECD Optimalisatie

Gedurende de implementatie van uw EPD wordt naar beste inzicht een inrichting gekozen en gerealiseerd. Vaak is het zo dat pas na enige tijd werken met het systeem een beter begrip ontstaat hoe de applicatie effectiever kan worden gebruikt. Bij zorgprofessionals zal een toenemende behoefte ontstaan om het EPD te optimaliseren, de gegevens effectiever te benutten, en dossiervoering en decision support aan te passen aan de nieuwste inzichten en richtlijnen.

De CMIO (Chief Medical Information Officer) speelt hierbij in toenemende mate een belangrijke rol, als regisseur van het medisch informatiemanagement.

De proces- en applicatiespecialisten van D&A kunnen de vertaalslag maken van zorginhoudelijke wensen naar een passende applicatie- en procesinrichting. Als vernieuwing van het EPD dreigt vast te lopen, brengen zij een nieuwe impuls en frisse ideeën.

Stuurinformatie (BI/MI)

Met het gebruik van een elektronisch patiënten- of cliëntendossier neemt de hoeveelheid zorggerelateerde gegevens fors toe. Ook ehealth-toepassingen waarbij de patiënt – al dan niet middels devices - participeert in de dossiervoering draagt bij aan de gegevenstoename. Dit voltrekt zich in een zorglandschap waarin informatie steeds meer van strategisch en beleidsbepalend belang is.

De zorgprofessional heeft voor de uitvoering van zijn werk steeds meer gegevens ter beschikking en moet deze gegevens op het juiste moment en in de juiste context zien te vinden en te interpreteren. Er wordt meer verantwoording gevraagd over de geleverde zorg. Het zorgproces is daarnaast een bedrijfseconomisch proces waarbij sterk wordt ingezet op een verhoging van de efficiency en effectiviteit van zorg.

De context bepaalt de relevantie van de gegevens. Het verzamelen van data is alleen zinvol wanneer u in staat bent de juiste vragen aan het systeem te stellen en data uit verschillende bronnen op de juiste manier met elkaar te combineren. Als u in staat bent de juiste gegevens op maat met elkaar te verbinden, is het mogelijk om daadwerkelijk innovatie en effectiviteit van uw zorgprocessen te bereiken.

Welke gegevens heeft u nodig om te toetsen of uw organisatie nog steeds op koers ligt? Hoe creëert u inzicht waarmee u de kwaliteit van de geleverde zorg kunt verantwoorden en kunt verbeteren? Zijn er slimme oplossingen die uw medewerkers kunnen helpen de voor hen relevante informatie op effectieve wijze te filteren?.

D&A helpt u bij het formuleren van de juiste vragen. Wij hebben kennis en ervaring met de diverse managementtools en weten hoe u deze oplossingen effectief kunt inzetten. We definiëren samen met u heldere doelstellingen. Op basis van interviews, vragenlijsten en 'intelligence scans' helpen wij u de innovatiekracht binnen uw zorgorganisatie te vergroten. U bent in staat koers te houden en de door u geleverde zorg goed onderbouwd te verantwoorden.

Patiënt/Cliënt Participatie

De participerende patiënt/cliënt is niet meer weg te denken in het veranderende zorglandschap. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt/cliënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces. IT biedt vele mogelijkheden om een patiënt/cliënt actiever te laten bijdragen en patiënten/cliënten te binden aan uw instelling. Het scala aan online diensten en producten op het gebied van ehealth groeit nog steeds explosief. Afhankelijk van de doelen die u stelt (efficiency van administratieve en ondersteunende processen, kwaliteit van zorg, klinisch onderzoek, klantenbinding, et cetera) is een specifieke ehealth strategie te definiëren.

Welke (door)ontwikkeling van uw zorginformatiesystemen is nodig om uw patiënten/cliënten actief te laten participeren in zijn eigen zorgproces? Zijn er handelingen die hij of zij zelf kan uitvoeren en welke informatie is relevant om te delen?

Goed geïnformeerde patiënten/cliënten kunnen betere keuzes maken en kunnen het zorgproces sneller doorlopen. Het is belangrijk vast te stellen welke informatie relevant is. Echte patiënt/cliëntgerichte innovaties zijn mogelijk als u de zorgprocessen helder in kaart heeft. Dan is het eenvoudig om aan te wijzen welke handelingen op welk moment door de patiënt/cliënt zelf zijn uit te voeren. Dit reduceert de administratieve last binnen uw organisatie terwijl de patiënt/cliënt de regie krijgt over zijn eigen zorgproces.

D&A is er van overtuigd dat zorg verbetert door slimme toepassing van ICT. De participatie van patiënten/cliënten is een belangrijke stap in verdere optimalisatie en verbetering van de zorg. Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het bepalen van een passende ehealth strategie en het inrichten van de daarbij passende processen en IT-middelen (zoals een patiënten/cliëntenportaal, gebruik van apps en devices).