U bent hier

Revalidatie

Veel betrokken behandelaren, complexe eisen aan de behandelplanning, een multidisciplinair behandelplan en uitgebreide dossiervoering. Dat vraagt om gedegen informatisering.

Het grote aantal bij de revalidatiezorg betrokken actoren maakt de ICT-ondersteuning van het behandelproces direct uitdagend. Als een patiënt wordt overgedragen of in medebehandeling wordt genomen, moeten de gegevens van de patiënt beschikbaar worden gesteld. Maar niet alleen de transmurale overdracht is punt van aandacht voor de informatisering; intramuraal is behoefte aan een EPD dat iedere fase van de behandeling (aanmelding, opname, diagnostiek, behandeling en ontslag) en de vaak complexe planning adequaat ondersteunt.

D&A helpt u bij het intramurale en transmurale informatiseringsvraagstuk. Wij hebben kennis van en implementatie-ervaring met de voor de revalidatie beschikbare softwareproducten.

Tevens heeft D&A bijgedragen aan de totstandkoming van de Regiegroep Revalidatie die ChipSoft gebruiken.
De Regiegroep, die in oktober 2016 haar samenwerking met ChipSoft heeft bekrachtigd, is tot stand gekomen met als doel:

  • Het bundelen en delen van kennis van en ervaring met de zorginformatisering van ChipSoft en het uitwisselen van best practices qua werkprocessen, implementatie en beheer;
  • Het tussen de instellingen harmoniseren en waar mogelijk uniformeren van werkprocessen die door de informatiesystemen van ChipSoft worden ondersteund;
  • De Regiegroep streeft ernaar een gezamenlijk gesprekspartner te zijn van ChipSoft op het gebied van zorginformatisering van de Revalidatie.
  • Voorts oriënteren de deelnemende instellingen zich op de mogelijkheden om deze doelstellingen te bereiken door waardecreatie toe te passen; daar waar mogelijk wordt de door gezamenlijke inspanning verkregen kennis te gelde gemaakt.

D&A begeleidt de Regiegroep gebruiken nu voornamelijk nog op organisatorisch vlak.