U bent hier

Privacy Statement en Disclaimer

PRIVACY STATEMENT EN DISCLAIMER D&A MEDICAL GROUP BV

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op alle door D&A medical group BV (“D&A”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen dnagroup.nl, (hierna aangeduid als de “Website”), evenals op de door D&A medical group BV, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

Privacy Statement

Wettelijk kader
Klanten en medewerkers hebben er recht op dat D&A zorgvuldig met hun gegevens omgaat. D&A heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van D&A wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.
Wat zijn uw rechten
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op vergetelheid: dit wil zeggen dat u het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. U mag uw toestemming intrekken en u kan een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. 
 • Het recht op inzage: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. 
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen: 
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken. 
 • Het recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen. 
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.
Bij het bezoeken van onze Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om met u in contact te kunnen treden;
 • Om te informeren over dienstverlening of publicaties van D&A;
 • Om u uit te nodigen voor bijeenkomsten en events;
 • Om u te informeren en/of uit te nodigen voor congressen.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u D&A daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan D&A stelt.

Bijzondere persoonsgegevens
D&A verwerkt geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie.

Website Algemeen
De Website is eigendom van en wordt beheerd door D&A. D&A respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Gebruik van Google Analytics
De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uitwisseling met derden
Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld of worden nooit verkocht aan derden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
D&A bewaart uw persoonsgegevens zolang zij deze nodig heeft voor het doel waarvoor D&A uw gegevens in eerste instantie heeft verkregen.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
D&A heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de onderkende risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. De maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek en fysieke beveiliging, en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van D&A.

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door D&A, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met het secretariaat van D&A, bereikbaar op telefoonnummer 0418 – 575 860 of neem via de site contact met ons op.

Disclaimer

De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door D&A met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. D&A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door D&A worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel D&A uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan D&A niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronische nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van D&A.