U bent hier

Patiëntparticipatie

De participerende patiënt is niet meer weg te denken in het veranderende zorglandschap. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces. VIPP geeft een stevige impuls om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. De patiënt heeft zo meer regie in het eigen zorgproces.

Sinds de start van het VIPP-programma is D&A als adviseur van de NVZ betrokken bij inhoud, bekostigingsstructuur, modelprocedures VIPP modules A en B, audithandboek, nulmetingen en monitoringmethodieken. Wij kennen de wereld van EPD, patiëntportalen en het medicatieproces als onze broekzak. En we hebben kennis in huis van zowel de praktijk in ziekenhuizen, als van de organisatorische en ICT-aspecten. Dit betekent dat wij samen met u de doelstellingen van VIPP kunnen realiseren.

Het actuele track record van D&A inzake de VIPP-regeling bestaat uit de volgende opdrachten:

  • E-health strategie en roadmap voor een ziekenhuis met HiX als EPD.
  • Fit-gap analyses in relatie tot de VIPP-doelstellingen A1, A2, A3 en B1, B2, inclusief impactanalyse en oplossingsrichting zowel op systeem- en gegevensniveau als op procesniveau voor vier ziekenhuizen met Epic en drie ziekenhuizen met HiX.
  • Plan van aanpak realisatie VIPP-doelstellingen voor vier ziekenhuizen met Epic en drie ziekenhuizen met HiX.
  • Implementatiebegeleiding VIPP-doelstellingen voor drie ziekenhuizen met HiX en één met Epic.
  • Onze kennis en ervaring met de inrichting en implementatie van patiëntportalen voor ziekenhuizen: zowel ChipSoft als Epic, onder meer kennis van de portalen van Haga ziekenhuis, OLVG, UMC Utrecht, Elkerliek, Tergooi, Oogziekenhuis, St. Jans Gasthuis en VieCuri.
  • Programmamanagement kwartiermakersfase VIPP GGZ voor GGZ Nederland
  • Betrokken bij MedMij om de impulsfinanciering voor het zorgaanbiedersdomein (XIS-en) vorm te geven met als einddoel resultaatafspraken met de leveranciers.

D&A kan adviseren wat er concreet moet gebeuren om de VIPP-doelstellingen te realiseren en wat de hiermee gepaard gaande kosten zijn. Ook hebben we alles in huis om uw organisatie te begeleiden bij de daadwerkelijke implementatie. U leest hier meer over in de leaflets:

VIPP doelstellingen op tijd behalen met ChipSoft HiX? D&A helpt.

 Algemene informatieleaflet VIPP

Goed geïnformeerde patiënten/cliënten kunnen betere keuzes maken en kunnen het zorgproces sneller doorlopen. Het is belangrijk vast te stellen welke informatie relevant is. Echte patiëntgerichte innovaties zijn mogelijk als u de zorgprocessen helder in kaart heeft. Dan is het eenvoudig om aan te wijzen welke handelingen op welk moment door de patiënt zelf zijn uit te voeren. Dit reduceert de administratieve last binnen uw organisatie terwijl de patiënt de regie krijgt over zijn eigen zorgproces.

D&A is er van overtuigd dat zorg verbetert door slimme toepassing van ICT. Welke (door)ontwikkeling van uw zorginformatiesystemen is nodig om uw patiënten/cliënten actief te laten participeren in zijn eigen zorgproces? Afhankelijk van de doelen die u stelt (efficiency van administratieve en ondersteunende processen, kwaliteit van zorg, klinisch onderzoek, klantenbinding, et cetera) adviseren en begeleiden wij bij het bepalen van een passende ehealth strategie en het inrichten van de daarbij passende processen en IT-middelen (zoals een patiëntenportaal, gebruik van apps en devices).